Organizacja i metody działalności informacyjnej

Program zajęć

Literatura

  1. Kulczycki E. Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha [online]. [Dostęp: 15.02.2019]. Dostępny w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4369/8/Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar-v.1.1.pdf
  2. PN-77/N-01221 Adnotacje i analizy dokumentacyjne.
  3. Pulikowski A. (2011): Abstrakt ustrukturalizowany jako sposób na uporządkowanie informacji o treści publikacji i rozszerzenie możliwości wyszukiwawczych. Prezentacja z XI Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane, 20-23.09.2011. [W:] E lis: e-prints in Library and Information Science [online]. [Dostęp: 15.02.2019]. Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/18628/1/pol.pdf.
  4. Seweryn A., Swoboda I. (2013): CYTBIN – krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii. [W:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech. Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [online]. Wrocław 2013 [dostęp: 15.02.2019]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24. Dostępny w Internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/42.
  5. Słownik encyklopedyczny terminów i języków informacyjno-wyszukiwawczych. Red. B. Bojar. Warszawa 2002.
  6. Zotero [online]. [Dostęp: 15.02.2019]. Dostępny w Internecie: https://www.zotero.org/

adres do kontaktu: dydaktyka.wrobel@gmail.com